Ποιότητα

Ποιότητα

Στοχεύουμε στο να γινόμαστε πάντα καλύτεροι. H εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα: ISO9001:2015, ISO 22000:2005, I.F.S. Εργοστασίου Παραγωγής, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Q-CERT.

Η εταιρεία, στα πλαίσια του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, διασφαλίζει ότι τηρούνται πρακτικές που διασφαλίζουν την συμμόρφωσή τους με την Νομοθεσία. Προς αυτή την κατεύθυνση διεξάγονται έλεγχοι και επιθεωρήσεις με καθορισμένη συχνότητα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του συστήματος HACCP και των προδιαγραφών της εταιρείας, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και εξυπηρέτησης.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων, επιστημονικών στελεχών, με σημαντική τεχνογνωσία σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων έχουν αναπτύξει ένα ευρύ Προληπτικό Σύστημα Ελέγχου των προϊόντων εξασφαλίζοντας την διάθεση σταθερού προϊόντος, την διατήρηση εταιρικής ταυτότητας στα προϊόντα και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και σωστής διαχείρισης κατά την προμήθεια, την παραλαβή, την αποθήκευση, την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων.

Το εργοστάσιο που παράγει τα κριτσίνια της εταιρείας, είναι η μοναδική κριτσινοβιομηχανία που έχει πιστοποίηση IFS στην Ελλάδα.